Canvi de nom de vehicles

Gestoria Maresme permet realitzar la TRANSFERÈNCIA TELEMÀTICA del seu vehicle sense necessitat d’haver d’acudir a la Direcció Provincial de Trànsit.
Sortirà de la nostra oficina amb el vehicle al seu nom a la Direcció General de Trànsit i amb tots els impostos liquidats electrònicament. Tot en tan sols uns minuts
Documentació de l’interessat
  • Persones físiques: el comprador presentarà document que acrediti la seva identitat i domicili (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència, passaport més número d’identificació d’ estrangers).
  • Persones jurídiques: targeta d’identificació fiscal de la societat i acreditar la representació i identitat del que signi.
  • Menors o incapacitats: dades i signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuïn.
Documentació del vehicle
  • Contracte de Compravenda o Factura de venda. S’ha d’aportar factura de venda amb IVA, sempre que el transmetent sigui una societat o persona física que facturi (autònom), o, si no contracte de compravenda quan el transmissor sigui un particular. Aquest contracte s’ha de presentar signat per comprador i venedor.
  • Targeta de ITV amb el reconeixement en vigor i permís de circulació si no hi ha hagut notificació de venda prèvia.
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
  • Document acreditatiu de la transmissió (sentència, conveni regulador …) en supòsits de separació, divorci o ruptura del vincle amb el titular del vehicle.
  • Vehicles procedents de Canàries, Ceuta i Melilla: certificat de Duanes que acrediti el compliment de les obligacions tributàries.
  • Transferència per mort, es presentarà declaració d’hereus o testament acompanyat de certificat d’últimes voluntats, o quadern de partició en què consti l’adjudicació del vehicle, i l’impost de successions.
  • Abans de sol·licitar el canvi la titularitat del vehicle ha de cancel·lar qualsevol limitació de disposició que tingués inscrita al Registre de Béns Mobles, excepte consentiment exprés de la Financera.

Vols fer un canvi de titular del vehicle a Mataró?

No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres!