Solicitud Provisional
Rellena el formulario de solicitud:

DATOS DEL COMPRADOR

Tipo de persona(*)
Persona físicaPersona jurídica

NIF/DNI(*)

Nombre/Razon Social(*)

Primer apellido(*)

Segundo apellido

Tipo vía(*)

Nombre vía(*)

Número(*)

Escalera

Planta

Puerta

Municipio(*)

Provincia(*)

Codigo Postal(*)

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO Y ESTADO ACTUAL

Matricula(*)

Marca(*)

Modelo(*)

Número de bastidor(*)

Usuario

Carga archivosEn compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, mitjançant aquesta clàusula se l'informa que les dades de caràcter personal que faciliti a Lluís Andreu, en virtut de l'actual proposta/contracte, així com aquelles que subministri en el futur, s'incorporaran a un fitxer titularitat d'aquesta última.
La finalitat del tractament de les seves dades serà el manteniment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual que, en el marc de la prestació dels serveis, mantingui amb Lluís Andreu.
En virtut de l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Lluís Andreu es compromet a mantenir la més estricta confidencialitat sobre la informació i/o documentació a la qual tingui accés, podent utilitzar-la només pels usos previstos a la relació contractual vigent. Tampoc podrà divulgar o posar en coneixement de tercers aquesta informació sense el seu previ consentiment.